Gminne Centrum Kultury w Żabnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminnego Centrum Kultury w Żabnie

Data publikacji strony internetowej: 2012-05-18

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-12-27

Przedmiotowa strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

             nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł

             nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo

             na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów

             na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

             nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,

             pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie

             poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi.

Administratorzy/ redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 645 66 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminne Centrum Kultury w Żabnie

33-240 Żabno, ul. W. Jagiełły 16

Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Jagiełły. Do wejścia prowadzą schody. 

Do wnętrza głównego budynku wchodzi się przez otwierane, szklane drzwi.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest hol, korytarz. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się piętrze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku i poszczególnych pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Żabnie. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

Centrum Kulturalno – Oświatowo – Sportowe w Łęgu Tarnowskim

33-131 Łęg Tarnowski, ul. Witosa 187 A

Budynek Centrum Kulturalno – Oświatowo – Sportowego jest własnością Gminy Żabno, użyczony Gminnemu Centrum Kultury w Żabnie. Do wejścia prowadzą schody oraz  podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest hol, korytarz sala widowiskowa i kawiarenka. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na ty samym poziomie.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.